class="phu_tung_chinh_hieu-template-default single single-phu_tung_chinh_hieu postid-302"
Lốp xe
Lốp trước

Lốp trước

Loại xe Giá bán lẻ đề xuất
  (chưa VAT)
Future 125; Wave RSX 110; Blade 110; Super Dream 110; Wave alpha 100 253,000
Click 307,000
LEAD 110 319,000
Air blade 125 350,000
SH Mode 125 392,000
Vision 110 410,000
PCX 125 531,000
SH150; SH125 808,000
Lốp trước
Lốp trước

Loại xe: Future 125; Wave RSX 110; Blade 110; Super Dream 110; Wave alpha 100

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 253,000

Loại xe: Click

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 307,000

Loại xe: LEAD 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 319,000

Loại xe: Air blade 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 350,000

Loại xe: SH Mode 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 392,000

Loại xe: Vision 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 410,000

Loại xe: PCX 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 531,000

Loại xe: SH150; SH125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 808,000

Lốp sau

Lốp sau

Loại xe Giá bán lẻ đề xuất
  (chưa VAT)
Future 125; Wave RSX 110; Blade 110; Super Dream 110; Wave alpha 100 303,000
LEAD 110 338,000
LEAD 125 377,000
Air blade 125 438,000
SH Mode 125 499,000
Vision 110 507,000
Air blade 110 552,000
PCX 125 707,000
SH150; SH125 955,000
Lốp sau
Lốp sau

Loại xe: Future 125; Wave RSX 110; Blade 110; Super Dream 110; Wave alpha 100

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 303,000

Loại xe: LEAD 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 338,000

Loại xe: LEAD 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 377,000

Loại xe: Air blade 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 438,000

Loại xe: SH Mode 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 499,000

Loại xe: Vision 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 507,000

Loại xe: Air blade 110

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 552,000

Loại xe: PCX 125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 707,000

Loại xe: SH150; SH125

Giá bán lẻ đề xuất
   (chưa VAT)
: 955,000