class="page-template-default page page-id-367"
Trang chủ Sản phẩm Bảng giá & Catalog

Bảng giá & Catalog

XE TAY GA

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
SH 300cc SH 300cc 248.000.000 VNĐ Tải catalog
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
SH 125cc/150cc SH 125i - Phanh CBS 67.990.000 VNĐ
SH 125i - Phanh ABS 75.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh CBS 81.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh ABS 89.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
SH mode 125cc Phiên bản Tiêu chuẩn 50.990.000 VNĐ
Phiên bản Cá tính 51.490.000 VNĐ
Phiên bản Thời trang 51.490.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Air Blade 125cc Phiên bản Sơn Từ tính Cao cấp 40.990.000 VNĐ Tải catalog
Phiên bản Cao cấp 39.990.000 VNĐ
Phiên bản Thể thao 37.990.000 VNĐ
Phiên bản Sơn mờ đặc biệt 39.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
LEAD 125cc Phiên bản tiêu chuẩn 37.490.000 VNĐ Tải catalog
Phiên bản cao cấp 38.490.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
PCX 125cc Phiên bản Cao cấp 55.490.000 VNĐ Tải catalog
Phiên bản Tiêu chuẩn 51.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
VISION 110cc Phiên bản cao cấp 29.990.000 VNĐ Tải catalog
Phiên bản thời trang 29.990.000 VNĐ
SH 300cc
SH 300cc 248.000.000 VNĐ
Tải catalog
SH 125cc/150cc
SH 125i - Phanh CBS 67.990.000 VNĐ
SH 125i - Phanh ABS 75.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh CBS 81.990.000 VNĐ
SH 150i - Phanh ABS 89.990.000 VNĐ
SH mode 125cc
Phiên bản Tiêu chuẩn 50.990.000 VNĐ
Phiên bản Cá tính 51.490.000 VNĐ
Phiên bản Thời trang 51.490.000 VNĐ
Air Blade 125cc
Phiên bản Sơn Từ tính Cao cấp 40.990.000 VNĐ
Phiên bản Cao cấp 39.990.000 VNĐ
Phiên bản Thể thao 37.990.000 VNĐ
Phiên bản Sơn mờ đặc biệt 39.990.000 VNĐ
Tải catalog
LEAD 125cc
Phiên bản tiêu chuẩn 37.490.000 VNĐ
Phiên bản cao cấp 38.490.000 VNĐ
Tải catalog
PCX 125cc
Phiên bản Cao cấp 55.490.000 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn 51.990.000 VNĐ
Tải catalog
VISION 110cc
Phiên bản cao cấp 29.990.000 VNĐ
Phiên bản thời trang 29.990.000 VNĐ
Tải catalog

XE SỐ

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Wave Alpha 110cc Wave Alpha 110cc 17.790.000 VNĐ Tải catalog
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Blade 110 Thể thao - Phanh đĩa, vành đúc 21.100.000 VNĐ Tải catalog
Tiêu chuẩn - Phanh đĩa, vành nan hoa 19.600.000 VNĐ
Tiêu chuẩn - Phanh cơ, vành nan hoa 18.600.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Wave RSX 110cc Phiên bản Phanh cơ, vành nan hoa 21.490.000 VNĐ Tải catalog
Phanh đĩa vành nan hoa 22.490.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc 24.490.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Future 125cc Phiên bản vành nan hoa 29.990.000 VNĐ
Phiên bản vành đúc 30.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Super Dream 110cc Màu sắc tiêu chuẩn 18.700.000 VNĐ Tải catalog
Màu sắc khác 18.990.000 VNĐ
Wave Alpha 110cc
Wave Alpha 110cc 17.790.000 VNĐ
Tải catalog
Blade 110
Thể thao - Phanh đĩa, vành đúc 21.100.000 VNĐ
Tiêu chuẩn - Phanh đĩa, vành nan hoa 19.600.000 VNĐ
Tiêu chuẩn - Phanh cơ, vành nan hoa 18.600.000 VNĐ
Tải catalog
Wave RSX 110cc
Phiên bản Phanh cơ, vành nan hoa 21.490.000 VNĐ
Phanh đĩa vành nan hoa 22.490.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc 24.490.000 VNĐ
Tải catalog
Future 125cc
Phiên bản vành nan hoa 29.990.000 VNĐ
Phiên bản vành đúc 30.990.000 VNĐ
Super Dream 110cc
Màu sắc tiêu chuẩn 18.700.000 VNĐ
Màu sắc khác 18.990.000 VNĐ
Tải catalog

XE CÔN TAY

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
WINNER 150cc Phiên bản thể thao 45.490.000 VNĐ
Phiên bản cao cấp 45.990.000 VNĐ
Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
MSX 125cc MSX 125cc 59.990.000 VNĐ Tải catalog
WINNER 150cc
Phiên bản thể thao 45.490.000 VNĐ
Phiên bản cao cấp 45.990.000 VNĐ
MSX 125cc
MSX 125cc 59.990.000 VNĐ
Tải catalog